Rejestracja

Jak się zapisać?

 1. Zgłoszenie następuje poprzez poprawne wypełnienie formularza umieszczonego na stronie: Acodemia.pl.
 2. Po akceptacji Organizatora Opiekun otrzymuje powiadomienie drogą mailową.
 3. Umowa podpisywana jest podczas pierwszych zajęć.

Cena za cykl 10 zajęć "Acodemia++": 500 zł. Płatne przelewem w 2 ratach (II rata - 250 złotych do 30 listopada 2020 r., II rata - 250 złotych do 28 lutego 2021 r.). Istnieje możliwość jednorazowej wpłaty do 30 listopada.

Regulamin zajęć edukacyjnych

I. Organizator

Organizatorem zajęć edukacyjnych "ACODEMIA++" jest Acodemia SCI, ul. Mazowiecka 13, 70-526 Szczecin, NIP: 8541045975.

II. Cele i zadania

 1. Celem zajęć jest rozwijanie logicznego i twórczego myślenia, kształtowanie umiejętności myślenia abstrakcyjnego oraz umiejętności pracy zespołowej.
 2. Stawiamy na wszechstronny rozwój dziecka, naukę dobrej organizacji pracy oraz rozwijanie pasji informatycznej.

III. Uczestnicy zajęć edukacyjnych

 1. Zajęcia dostosowane są do wieku dzieci i prowadzone w grupach nie większych niż dziesięciu Uczestników.
 2. Czas trwania zajęć dostosowany jest do możliwości Uczestników
 3. Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu, według harmonogramu (terminarz zajęć) umieszczonego na stronie Organizatora.

IV. Rekrutacja

 1. Zgłoszenie następuje w momencie poprawnego zarejestrowania Uczestnika poprzez wypełnienie formularza umieszczonego na stronie: www.acodemia.pl,
 2. Po akceptacji Organizatora Opiekun otrzymuje powiadomienie drogą mailową
 3. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o wpisaniu na listę przyjętych decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Umowa podpisywana jest podczas pierwszych zajęć.

V. Organizacja zajęć edukacyjnych

 1. Zajęcia odbywają się w cyklu rocznym. Przewidywana długość cyklu: 10 zajęć w roku szkolnym - jeden raz w tygodniu według załączonego harmonogramu.
 2. Cykl zajęć rozpoczyna się 24 października 2020 roku.
 3. Po ukończeniu cyklu zajęć Uczestnik otrzymuje dyplom.
 4. W razie odwołania zajęć, Organizator zobowiązuje się do zorganizowania ich w późniejszym terminie, przez siebie wskazanym.

VI. Opłaty za zajęcia edukacyjne

 1. Zajęcia "Acodemia++" są zajęciami odpłatnymi.
 2. Opłata za cykl zajęć "Acodemia++" wynosi 500 złotych (słownie: pięćset złotych) i jest płatna w maksymalnie dwóch ratach.

  Istnieje możliwość jednorazowej wpłaty do 30 listopada.

 3. Płatności należy dokonać przelewem na konto Organizatora:
  • Bank Pekao S.A. 14 1240 3901 1111 0010 8419 8667
  • Tytuł przelewu: „Acodemia, numer raty – imię i nazwisko dziecka”.
 4. Opłaty za zajęcia podczas których Uczestnik był nieobecny nie podlegają zwrotowi.
 5. Rezygnacja z zajęć edukacyjnych, o czym stanowi zapis umowy, może nastąpić w dowolnym terminie, w formie pisemnego oświadczenia Opiekuna z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. W takim przypadku Organizator zachowuje prawo do pełnej opłaty za miesiąc, w którym upływa okres wypowiedzenia.

VII. Obowiązki Opiekunów Uczestników zajęć edukacyjnych

 1. Zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
 2. Przyprowadzanie Uczestników oraz ich odbieranie z zajęć w ustalonych godzinach.
 3. Regularne sprawdzanie strony internetowej Organizatora.

VIII. Obowiązki Uczestników

 1. Systematyczne uczęszczanie na zajęcia oraz zachowywanie się zgodnie z zasadami obowiązującymi w siedzibie Organizatora.
 2. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia opieki podczas trwania zajęć.
 3. Za szkody materialne celowo wyrządzone przez Uczestnika odpowiada Opiekun.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Przystąpienie do uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych "Acodemia#SCI" i "Acodemia++" jest jednocześnie akceptacją regulaminu i zasad określonych przez Organizatora.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Zapisz się na zajęcia

Formularz rejestracyjny

Dane Opiekuna

Dane Uczestnika - Dziecka

Preferowane grupy zajęć

Soboty:

Każdy w tym kraju powinien nauczyć się programować komputer, bo to uczy myślenia.

Steve Jobs

Nauka pisania programów to gimnastyka dla mózgu. Pozwala wypracować umiejętność efektywnego myślenia o rzeczach niezwiązanych z informatyką.

Bill Gates

Większość programistów programuje nie dlatego, że spodziewają się zapłaty lub uwielbienia tłumów, ale dlatego, że programowanie jest dla nich zabawą.

Linus Torvalds

© 2017 Acodemia, Wszelkie prawa zastrzeżone.